Polimery

Chlorowane polietyleny (CPE)- modyfikacja m.in. PVC
Kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe (NBR)- modyfikacja PVC
Kauczuki Etylenowo-Propynelowe (EPM) i Etylenowo-Propylenowo-Dienowe (EPDM)- modyfikacja PE/PP
Kauczuki butadienowo-styrenowe (SBR)- modyfikacja tworzyw styrenowych

Osoba kontaktowa

Kauczuki termoplastyczne TPE-S: SBS, SIS, SEBS, SBBS

Osoba kontaktowa

Kopolimery etylenowo-octanowinylowe (EVA)
Kopolimery etylenu i akrylanu butylu (EBA)
Kopolimery etylenu z n-oktenem – elastomery poliolefinowe

Osoba kontaktowa

Dodatki modyfikujące

Modyfikatory płynięcia
Modyfikatory udarności

Osoba kontaktowa

Porofor ADC, OBSH, TSH

Osoba kontaktowa

Wodorotlenki glinu i magnezu
Plastyfikatory fosforanowe
Chloroparafina
Trójtlenek antymonu
Boran cynku
Inne

Osoba kontaktowa

Antyutleniacze fenolowe – 1010, 1076 i inne
Antyutleniacze fosforynowe
Antyutleniacze tioeterowe

Osoba kontaktowa

Sadze

Napełniacze jasne

Mikronizowana
Powlekana
Granulowana
Strącana

Osoba kontaktowa

Pozostałe surowce